Ben je particulier en wil je bestellingen plaatsen bij je lokale handelaar? Klik dan hier

Webapplicatievoorwaarden QuickCollect

Downloaden als PDF

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze webapplicatievoorwaarden zijn van toepassing op de door Debugged ontwikkelde webapplicatie “Quickcollect”. QuickCollect is te bereiken via www.quickcollect.be (hierna: de Site) en biedt een compleet Pakket aan om een Webwinkel aan te maken en te beheren (hierna: de Dienst). Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van de Overeenkomst die u aangaat met Debugged BV. Maakt u gebruik van de Dienst van Debugged BV, dan bent u een Webwinkelhouder in de zin van onderstaande Webapplicatievoorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door en sla deze op zodat u ze later kunt raadplegen.

Artikel 2. Definities

  • (Algemene) Voorwaarden: Onderhavige Voorwaarden;
  • Artikelen: De producten die Webwinkelhouders middels de Webwinkels aanbieden aan Eindklanten;
  • Debugged BV: Debugged BV gevestigd te Drapstraat 29a, 9810 Nazareth, België en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0472.964.377;
  • Derde(n) (Partijen): Partijen waarmee Webwinkelhouders een Overeenkomst hebben (niet zijnde Debugged BV) waarbij diensten worden afgenomen die in de Webwinkel en binnen de Pakketten worden gebruikt en/of worden toegevoegd;
  • Dienst: De door Debugged BV te leveren prestatie nader omschreven in Artikel 2 van deze Voorwaarden;
  • Eindklant: De klanten/bezoekers van de afzonderlijke Webwinkels;
  • Kantooruren: Werkdagen (maandag-vrijdag, niet zijnde feestdagen) van 9-17 uur;
  • Onderhoudspanel: het door Debugged BV aan de Webwinkelhouder ter beschikking gestelde beheersplatform (CMS of Content Management System)
  • Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Debugged BV en Webwinkelhouder, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;
  • Pakket: Volledige oplossing voor het starten van een Webwinkel welke in diverse varianten tegen diverse kosten worden aangeboden zoals beschreven op de website www.quickcollect.be;
  • Schriftelijk: Indien in de Voorwaarden, de site, aanbod en Overeenkomst gesproken wordt van schriftelijk, wordt schriftelijk op papier bedoeld, eveneens via e-mail;
  • Transactie: Een tussen de Webwinkel en de Eindklant gesloten verkoop;
  • Webapplicatie: Het webplatform “QuickCollect”, raadpleegbaar via quickcollect.shop, dat door Debugged word aangeboden en waar de Webwinkelhouder zijn Webwinkel uitbaat;
  • Webwinkel: de Webwinkel van de Webwinkelhouder waarin de Artikelen via de Webapplicatie online worden aangeboden aan de Eindklant;
  • Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Debugged BV.

Artikel 2. Voorwerp dienst

 1. Via de Webapplicatie “QuickCollect” levert Debugged BV verschillende SAAS (software as a service) Pakketten voor de aanmaak van een Webwinkel op de door Debugged BV ter beschikking gestelde website www.quickcollect.shop.. Debugged levert via deze Pakketten telkens de volgende diensten:
  • Hostingdiensten
  • Een software beheersoplossing (CMS) / Onderhoudspanel
  • Onderhoudstool
  • Beveiligd orderproces
  • Webwinkel
  • Standaard functionaliteiten afhankelijk van het gekozen Pakket.
  • Standaard juridische bepalingen (Algemene voorwaarden Webwinkel en privacyverklaring)
 1. Het is steeds mogelijk deze Pakketten met bijkomende diensten uit te breiden of een Pakket up te graden zoals beschreven op de website en in de hierna vermelde artikelen 8 en 10.
 2. De Webwinkelhouder heeft voorafgaand aan de afname van de Diensten steeds de mogelijkheid om in overleg te gaan en in samenspraak met Debugged de omvang van Diensten schriftelijk vast te legen. Indien de Webwinkelhouder hiervan geen gebruik maakt wordt hij veronderstelt voldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die elk van de Pakketten bieden en heeft hij er rekenschap van gemaakt dat de Diensten van Debugged zich beperken tot de Diensten zoals omschreven in het Pakket. De Webwinkelhouder erkent dat alle essentiële informatie inzake zijn wensen aan Debugged moet worden meegedeeld voorafgaand aan het opstarten van de samenwerking met Debugged en is er zich bewust van dat bepaalde wijzigingen achteraf onmogelijk dan wel slechts met bijkomende kosten kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 3. Uitvoering dienst

 1. Debugged BV heeft de Webapplicatie en de diverse Pakketten ontwikkeld volgens de regels van de kunst en met inachtneming van de huidige standaarden op het gebied van webwinkels- en online verkopen.
 2. Debugged bepaalt autonoom en uitsluitend volgens haar inzichten de technische kenmerken van de Webapplicatie (programmeertaal, serverplatform, type databank, enz.). De Webwinkelhouder erkent dat ingevolge de technische eigenschappen van de Webapplicatie en het gebruik ervan, de Webapplicatie uitsluitend ter beschikking kan worden gesteld via de hostingdiensten van Debugged BV. Indien de Klant hieromtrent specifieke eisen heeft dienen deze voorafgaandelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 3. De leveringsverplichting van Debugged BV behelst uitsluitend de Webapplicatie volgens het afgenomen Pakker zoals bepaald in artikel 2 of hetgeen bijkomend uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen tussen Debugged BV en de Webwinkelhouder.
 4. Debugged BV staat aan de Webwinkelhouder een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht toe op de ontwikkelde Webapplicatie. De Webwinkelhouder kan geen rechten laten gelden op de broncode, die exclusief aan Debugged BV toebehoort.
 5. Alle door Debugged te leveren en geleverde Diensten betreffen inspanningsverbintenissen.
 6. Debugged BV stelt via de Webapplicatie een aantal standaard formaliteiten en juridische documenten ter beschikking die van toepassing zullen zijn op de rechtsverhouding tussen de Webwinkelhouder en de Eindklant. Debugged BV verleent evenwel geen enkele garantie omtrent de juistheid of toepasselijkheid van deze zaken.
 7. De Webapplicatie is enkel beschikbaar voor ondernemers die beschikken over een geldig ondernemingsnummer. Particulieren of Consumenten die gebruik wensen te maken van de Diensten dienen zich rechtstreeks in contact te stellen met Debugged BV.
 8. Debugged BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Webwinkel, dit behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de Webwinkelhouder. Debugged BV biedt louter de Webapplicatie aan en faciliteert de Webwinkel, maar laat zich niet in met de exploitatie ervan. Ook wat betreft koppelingen met externe diensten, payment providers en andere (aangeboden door Derden of andere relaties) heeft Debugged BV een puur faciliterende rol. De Webwinkelhouder is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling met eventuele Derden en vrijwaart Debugged BV voor alle aanspraken dienaangaande. 9. Op deze dienst is de privacyverklaring van toepassing die Debugged BV op www.quickcollect.be ter beschikking stelt.
 9. Debugged BV maakt dagelijks op vaste tijden server back-ups. Debugged BV kan echter geen garantie geven over gegevens die tussen twee back-up periodes in gepubliceerd en/of in de CMS staan. De Webwinkelhouder is zelf verantwoordelijk om eventuele back-ups te maken omtrent zijn verhouding met de Eindklant.

Artikel 4. Beveiliging en back ups

 1. Debugged BV maakt dagelijks op vaste tijden server back-ups. Debugged BV kan echter geen garantie geven over gegevens die tussen twee back-up periodes in gepubliceerd en/of in de CMS staan. De Webwinkelhouder is zelf verantwoordelijk om eventuele back-ups te maken omtrent zijn verhouding met de Eindklant.
 2. De reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan de Webwinkelhouder, maar worden alleen door Debugged BV gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen, de zogenaamde “disaster recovery”. Bij het maken van een back-up, wordt de eerder gemaakte back-up verwijderd.

Artikel 5. Updates en onderhoud

 1. Debugged BV zal voor de duur van de Overeenkomst onderhoud verrichten aan de Webwinkel met als doel de continuïteit van de dienst te garanderen. Het uitvoeren van onderhoud kan tijdelijk een negatieve invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van de Webwinkel. Debugged BV zal trachten negatieve gevolgen tot een absoluut minimum te beperken, maar aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid, indien onder andere, maar niet beperkt tot, bepaalde functionaliteiten tijdelijk niet werken of de Webwinkel in zijn geheel onbereikbaar is.

  2. Debugged BV zal de door haar gebruikte software up-to-date houden, onder meer door te voldoen aan de recente standaarden der techniek op het gebied van beveiliging en werking van de software en dienst. Debugged BV beslist of er updates of patches geïnstalleerd moeten worden volgens eigen inzicht. De Webwinkelhouder dient er bewust van te zijn dat de Pakketten die Debugged BV aanbiedt geen maatwerk zijn. Daarom voert Debugged BV periodiek algemene updates door, zijnde wijzigingen in programmatuur, functionaliteit en lay-out, die gelden voor alle Webwinkelhouders.

Artikel 6. Capaciteit

 1. Het aantal (actieve) Artikelen in het Webwinkel aanbod is steeds beperkt en afhankelijk van het gekozen Pakket.

  2. Alle Pakketten beschikken over een vooraf bepaalde hoeveelheid Transacties. Ongebruikte Transacties kunnen niet worden meegenomen naar (een) volgende maand(en).

  3. Webwinkelhouders worden via e-mail op de hoogte gebracht in geval van overschrijding van het vooraf bepaalde aantal Transacties. Bij het overschrijden worden de extra Transacties aangerekend aan een apart tarief. Vervolgens is het aan de Webwinkelhouder om in het Onderhoudspanel te upgraden naar een groter Pakket mocht de Webwinkelhouder dat wensen. De tarieven staan weergegeven op de website www.quickcollect.be.

Artikel 7. Supportcenter

 1. Debugged BV kan de Webwinkelhouders ondersteuning op afstand leveren. Deze ondersteuning zal standaard een meerkost met zich meebrengen. Debugged BV zal in dat geval in overleg treden met de Webwinkelhouder over de hieraan verbonden extra kosten en mogelijkheden. Ondersteuning wordt geboden via het supportcenter. Deze is te bereiken via de button ‘support’ op de site. Ondersteuning wordt geboden via telefoon of e-mail en de Webwinkelhouder vindt op de site ook een kennisbank. Debugged BV heeft als doelstelling supportvragen binnen maximaal drie werkdagen te beantwoorden.
 2. Het Supportcenter levert ondersteuning tijdens kantooruren. Bij support buiten kantooruren zullen kosten naar gebruikelijk uurloon van Debugged BV gerekend worden.

Artikel 8. Wijziging Dienst

 1. De Webwinkelhouder kan gedurende de Overeenkomst overschakelen naar een ander Pakket.
 2. Een upgrade treedt onmiddellijk in werking en zal ook vanaf de inwerkingtreding worden verrekend aan de Webwinkelhouder. Indien de overschakeling niet aan het einde van een factuurperiode gebeurt, zal Debugged BV de niet gebruikte dagen van het pakket dat tot voor de upgrade werd gebruikt in mindering brengen.
 3. Bij een verlaging van het Pakket, zal de verlaging pas ingaan na het beëindigen van de huurperiode van het huidige pakket. De Webwinkelhouder dient derhalve de resterende tijd van de huurperiode uit te doen.
 4. Een aanvullende dienst heeft een vaste kostprijs per maand. Wanneer een aanvullende dienst wordt toegevoegd aan de Overeenkomst, dan zal de aanvullende dienst aangerekend worden voor het resterend aantal maanden van de lopende Overeenkomst. Bij het berekenen van het resterend aantal maanden wordt de lopende maand als een volledige maand gerekend.

Artikel 9. Verplichtingen Webwinkelhouder

 1. De Webwinkelhouder dient Debugged BV onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in diens registratiegegevens. Het is de Webwinkelhouder niet toegestaan de Webwinkel of onderdeel van de Dienst geleverd door Debugged BV door te verkopen of te verhuren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Debugged BV. In ieder geval blijft de Webwinkelhouder bij een eventuele overdracht volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de met Debugged BV gesloten overeenkomst.
 2. De Webwinkelhouder dient zijn administratieve gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Iedere actie die middels het administratief account van de Webwinkelhouder plaatsvindt, geschiedt onder diens verantwoordelijkheid. In geval van een vermoeden van misbruik dient de Webwinkelhouder Debugged BV zo spoedig mogelijk in te lichten zodat deze maatregelen kan nemen.
 3. De Webwinkelhouder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Debugged BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Webwinkelhouder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Debugged BV worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Debugged BV zijn verstrekt, heeft Debugged BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Webwinkelhouder in rekening te brengen.
 4. Debugged BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, in het geval dat Debugged BV is uitgegaan van door de Webwinkelhouder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
 5. Het is Webwinkelhouder verboden goederen en/of diensten (Artikelen) te leveren op een wijze die in strijd is met Belgische of Europese regelgeving. Hierbij moet gedacht worden aan (niet limitatief) het aanbieden van kinderpornografie, namaak artikelen of andere artikelen/diensten (downloads) die op enige wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, (nep) wapen(s), producten die verboden zijn onder narcoticawetgeving, etc.
 6. Ook is het de Webwinkelhouder verboden middels de Webwinkel:
  • gegevens openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verspreiden indien deze inbreuk maken op intellectuele eigendoms- of privacyrechten van derden;
  • gegevens te openbaren die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  • opzettelijk virussen of andere programma’s te verspreiden of te laten verspreiden die mogelijk schade toebrengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  • zich toegang (trachten) te verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
  • Webwinkelhouders of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan de webservers van Debugged BV.
 1. Op de Webwinkelhouder rust de verplichting om zelf te waken over de afscherming voor derden van zijn/haar bedrijfsgevoelige gegevens of andere gegevens. Indien de afscherming niet voldoende blijkt, is de Webwinkelhouder te allen tijde zelf gehouden nadere beveiligingsmaatregelen te nemen. Om die reden dient de Webwinkelhouder zijn inloggegevens tegenover derden ook strikt geheim te houden.
 2. De Webwinkelhouder staat volledig zelf in voor de afhandeling van een Transactie via de Webwinkel zowel voor wat de levering van de verkochte goederen betreft, de eventuele garantie op deze goederen als de betaling ervan. Charge backs, crediteringen en geschillen over een Transactie (zowel financieel of anderzijds) dienen rechtstreeks te worden afgehandeld tussen de Webwinkelhouder en de Eindklant.
 3. Indien de Webwinkelhouder in strijd handelt met deze Voorwaarden of Debugged BV het vermoeden heeft dat Webwinkelhouder in strijd handelt met zijn contractuele verplichtingen zoals onder andere omschreven in deze Algemene Voorwaarden, heeft Debugged BV het recht de Dienst niet langer of in beperkte mate te leveren. De Webwinkelhouder heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding en/of restitutie in welke vorm dan ook.

Artikel 10. Prijzen en betaling

 1. Alle tarieven staan vermeld op de website www.quickcollect.be (hierna de website) en zijn afhankelijk van het door de Webwinkelhouder afgenomen Pakket. De prijs omvat telkens een vaste maandelijkse vergoeding voor de Dienst en een maximaal aantal Transacties (ook aangeduid als “bestellingen” op de website) en een variabele vaste vergoeding per Transactie indien het minimum aantal voorziene Transacties in het Pakket wordt overschreden. Deze prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

  2. Tenzij anders is overeengekomen, zullen alle door de Webwinkelhouder aan Debugged BV verschuldigde bedragen vooraf per automatische domiciliëring worden vergoed vanaf het rekeningnummer van de Webwinkelhouder dat op de Overeenkomst vermeld staat, dan wel anderszins door de Webwinkelhouder aan Debugged BV gecommuniceerd is. De Webwinkelhouder staat ervoor in dat op de desbetreffende rekening steeds voldoende saldo staat. De Webwinkelhouder zal zo nodig mee werken aan de verlening van de noodzakelijke machtigingen, die het voor Debugged BV mogelijk maakt om de automatische domiciliëring uit te voeren. De Webwinkelhouder staat in dit kader in voor de juistheid van de door hem aan Debugged BV verstrekte gegevens.

  3. Tenzij anders aangegeven in het afgenomen Pakket zal op maandelijkse basis een factuur worden overgemaakt aan de Webwinkelhouder waarin de maandelijkse vaste prijs en het aantal Transacties dat boven het maximum aantal voorziene Transacties in het Pakket, zullen worden aangerekend. Deze factuur zal vervolgens worden betaald via domiciliëring.

  4. Betalingen van de Webwinkelhouder aan Debugged BV zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst openstaande vordering, ook indien de Webwinkelhouder bij betaling anders vermeldt.

  5. Indien op de betaaldatum geen betaling wordt ontvangen door Debugged BV, is de Webwinkelhouder automatisch een rente van 10% per jaar verschuldigd op het openstaande bedrag met een forfaitaire schadevergoeding van € 40,00 door de vertraging veroorzaakte administratieve kosten en tijdverlies die in geval van gerechtelijke invordering wordt verhoogd tot € 250,00. In voorkomend geval heeft Debugged BV steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade in hoofde van de Webwinkelhouder die hierdoor zou ontstaan.

  6. Elk jaar kan Debugged BV een automatische indexering toepassen op haar prijzen van maximaal 5% op het maandbedrag en de Transacties. Prijzen aangaande de Pakketten zijn onmiddellijk van toepassing van zodra vermeld op de website www.quickcollect.be.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken zoals software, documentatie, adviezen, look and feel alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Debugged BV of diens toeleveranciers.
 2. De Webwinkelhouder verkrijgt uitsluitend een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op de Dienst. De Dienst kan worden gebruikt voor de exploitatie van één enkele webwinkel.
 3. Het is de Webwinkelhouder niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit te werken, te verwijderen of te wijzigen.
 4. In geval van inbreuk behoudt Debugged BV zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden, waarna de Webwinkelhouder Debugged BV van rechtswege een boete van € 10.000,00 per inbreukmakende handeling verschuldigd zal zijn, onverminderd het recht van Debugged BV om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.

Artikel 12. Niet kennisname/verwijdering content

 1. Debugged BV zal geen kennis nemen van gegevens die de Webwinkelhouder opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van Debugged BV, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, of Debugged BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Debugged BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken tot het noodzakelijke, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 2. Debugged BV heeft niettemin steeds de mogelijkheid om naar eigen inzicht bepaalde inhoud of Webwinkels van het Webplatform te verwijderen indien de inhoud van de Webwinkel niet strookt met de goede zeden, de openbare orde of in het algemeen de kwalitatieve uitstraling van haar Webplatform zoals bijvoorbeeld maar zonder limitatief te zijn: het aanbieden van drugs, het aanbieden van namaakartikelen, enz. Daarnaast is Debugged BV ook gerechtigd om in het geval van een klacht over de door de Webwinkelhouder aangeboden informatie en artikelen zulke inhoud in eerste instantie te blokkeren of te verwijderen en ook, indien nodig, om de persoons-/contactgegevens van Webwinkelhouder te bezorgen aan de klager, zonder dat de Webwinkelhouder ten aanzien van Debugged BV een recht op schadevergoeding kan laten gelden. Ook vrijwaart de Webwinkelhouder Debugged BV van alle juridische claims met betrekking tot de door Webwinkelhouder opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.
 3. De Webwinkelhouder vrijwaart en houdt Debugged BV schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam en/of IP-adres namens of door de Webwinkelhouder.
 4. Debugged BV zal alle informatie van een Webwinkelhouder die langer dan twaalf (12) maanden inactief is, verwijderen van haarservers.

Artikel 13. Garanties en Aansprakelijkheid

13.1 Garanties

 1. Debugged BV staat er voor in dat de Webapplicatie behoorlijk werkt op het platform zoals bepaald in de artikelen 2 en 3. De Webwinkelhouder erkent evenwel dat het eigen is aan de ontwikkeling van een Webapplicatie en de hosting ervan, dat de mogelijkheid steeds bestaat dat bepaalde aspecten van de Diensten niet volledig foutloos of volgens de wensen van de Webwinkelhouder werken. Debugged BV garandeert dan ook niet dat de Webapplicatie volledig foutloos en steeds zal werken in alle mogelijke varianten van webbrowsers (al dan niet nieuw of verouderd).
 2. Debugged BV garandeert niet dat de door haar ter beschikking gestelde Pakketten en Webapplicatie geschikt zijn voor het beoogde gebruik of naadloos afgestemd zijn op de activiteiten of bedrijfsvoering van de Webwinkelhouder, tenzij dit voorafgaandelijk expliciet schriftelijk zou zijn overeengekomen. Indien de organisatie van de Webwinkelhouder specifieke eisen naar dienstverlening toe vergt of onderhevig is aan specifieke risico’s, zal de Webwinkelhouder de gegevens en informatie daaromtrent aan Debugged BV verstrekken. Op basis van deze informatieverstrekking zal Debugged BV, indien gevraagd door de Webwinkelhouder, nagaan of zij het wenselijk acht haar medewerking verlenen teneinde de nodige maatregelen te implementeren om zo goed als mogelijk aan deze behoeften en/of risico’s tegemoet te komen.
 3. Eventuele klachten dient de Webwinkelhouder binnen 14 dagen na constatering gebrek/klacht schriftelijk en gedetailleerd te communiceren met opgave van een redelijke termijn voor Debugged BV om de klacht weg te nemen.

13.2 Aansprakelijkheid

 1. Onder ‘directe schade’ wordt begrepen alle bedragen die aan Debugged BV werden betaald voor de uitvoering van de Diensten. Onder ‘indirecte schade’ wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is: elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen en/of automatisering, verhoging van algemene kosten, personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de Webwinkelhouder, schade verband houdende met het gebruik van door Debugged BV aan de Webwinkelhouder gesuggereerde zaken, materialen of programmatuur van derden en schade die verband houdt met de inschakeling door de Webwinkelhouder van door Debugged BV gesuggereerde leveranciers, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, verlies van een kans, enz..
 2. De totale aansprakelijkheid van Debugged BV voor schade die de Webwinkelhouder lijdt doordat Debugged BV of een persoon door wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van een Overeenkomst of uit welke andere hoofde ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien sprake is van een Overeenkomst met een looptijd langer dan twaalf (12) maanden, is voornoemde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag dat over de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door Debugged BV is gefactureerd en ontvangen.
 3. De aansprakelijkheid van Debugged BV voor indirecte schade is uitgesloten. In de mate waarin een dergelijke uitsluiting als (al dan niet wettelijk) ontoelaatbaar zou worden beschouwd, zal de totale vergoeding verschuldigd door Debugged BV voor indirecte schade beperkt zijn tot een maximaal bedrag van de voor de Diensten gedurende de laatste 12 maanden voor het schadegeval effectief gefactureerde prijs (excl. BTW).
 4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Debugged BV voor welkdanige schade uit zware of lichte tekortkomingen meer bedragen dan € 1.000,- (duizend euro)
 5. De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel zijn niet van toepassing in geval de schade van de Webwinkelhouder veroorzaakt is als gevolg van een opzettelijke fout van Debugged BV.
 6. De aansprakelijkheid van Debugged BV wegens een toerekenbare tekortkoming van Debugged BV ontstaat slechts indien de Webwinkelhouder Debugged BV onverwijld per aangetekende brief in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de betreffende tekortkoming wordt gesteld en Debugged BV ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Debugged BV adequaat kan reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Webwinkelhouder de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan daarvan bij Debugged BV meldt.
 8. De Webwinkelhouder vrijwaart Debugged BV voor alle aanspraken van derden (o.a. klanten of gebruikers van de Webwinkelhouder) die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met Debugged BV.
 9. Elke aansprakelijkheid van Debugged BV omtrent het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van de Webwinkel is uitdrukkelijk uitgesloten. De Webwinkelhouder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud en het correct verschaffen van informatie aan de Eindklant en Debugged BV.
 10. Iedere aansprakelijkheid van Debugged BV voor verlies van data is uitdrukkelijk uitgesloten. Daarenboven kan Debugged BV nooit gehouden zijn tot herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens.
 11. Debugged BV is niet verantwoordelijk voor storingen of het niet beschikbaar zijn van externe diensten.
 12. In geval van overmacht, zijnde iedere situatie waarop Debugged BV geen invloed kan uitoefenen, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, oorlog, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Debugged BV kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 13. Schade ten gevolge van koppelingen en integraties die zijn ontwikkeld naar andere platformen, aangeboden door Derden zijn op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Webwinkelhouder, Debugged BV kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Artikel 14. Notice & Takedown

 1. Indien een Derde Debugged BV erop wijst dat op de website een applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van een systeem, welke door Webwinkelhouder wordt beheerd, informatie staat (zoals, maar niet beperkt tot inbreukmakende artikelen dan wel verboden artikelen conform deze Voorwaarden en/of wet) waarmee volgens die Derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die Derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Debugged BV gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de dienst waarmee de website, applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van dit systeem aan het netwerk van Debugged BV is verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten. Indien dit soort informatie de website of onderdeel en/of functionaliteit van het systeem op apparatuur van Debugged BV staat, zal Debugged BV de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van haar systeem verwijderen of niet toegankelijk maken.
 2. Tevens is Debugged BV in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Webwinkelhouder te verstrekken aan een Derde of aan de bevoegde instanties.
 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Debugged BV gerechtigd hiervan aangifte te doen. Debugged BV kan hierbij alle relevante informatie over Webwinkelhouder overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Debugged BV verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 4. Debugged BV zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Webwinkelhouder of haar klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie, dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.
 5. Webwinkelhouder vrijwaart en zal Debugged BV schadeloos houden voor iedere vorm van claims, aanklacht of geding van een Derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van Webwinkelhouder dan wel een website van een klant van Webwinkelhouder.

Artikel 15. Duur en opzegging

 1. De door Debugged ter beschikking gestelde Diensten zijn van bepaalde duur en worden telkens aangegeven in het afgenomen Pakket, deze duurtijd bedraagt telkens 1 tot 12 maanden. Deze termijn gaat in van zodra Debugged de goedkeuring van Webwinkelhouder ontvangt en wordt bij gebreke aan een opzeg van minstens 14 dagen telkens voor dezelfde duur stilzwijgend verlengd. In ieder geval zal, indien de voormelde opzegperiode niet wordt gegeven voor de 15e van de maand, de Webwinkelhouder de daarop volgende maandvergoeding volledig verschuldigd blijven en zullen alle reeds door Debugged BV gefactureerde bedragen verschuldigd blijven. Opzeg dient per aangetekend schrijven of via email met ontvangstmelding te gebeuren aan support@quickcollect.be.
 2. Debugged BV is bevoegd om te allen tijde met in achtneming van een opzegtermijn van een maand de Overeenkomst te beëindigen zonder opgave van reden. Debugged BV is verder gerechtigd om de Overeenkomst direct te beëindigen bij gedrag van Webwinkelhouder dat strijdig is met deze Voorwaarden.

Artikel 16. Privacy en omgang persoonsgegevens

Debugged BV waarborgt de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens, zowel voor de persoonsgegevens waaromtrent zij als Verwerkingsverantwoordelijke kan worden beschouwd als voor die gegevens waarvoor zij als Verwerker kan worden beschouwd op instructie van de Webwinkelhouder. In het kader van deze overeenkomst en met betrekking tot de persoonsgegevens van de Eindklanten treedt Debugged BV op als Verwerker op instructie van de Webwinkelhouder in de zin van artikel 4 GDPR. De persoonsgegevens van Eindklanten zullen door Debugged BV niet worden verwerkt noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan het louter uitvoeren van haar overeenkomst met de Webwinkelhouder. Debugged BV zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden en neemt de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, inzage of misbruik.  Debugged BV verbindt er zich ook toe de toegang tot deze persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en enkel toe te laten tot het strikt noodzakelijke. Medewerkers die toegang tot de persoonsgegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. Debugged BV herziet eveneens regelmatig haar beveiligingsmaatregelen teneinde een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Op verzoek van de Webwinkelhouder is Debugged BV steeds bereid een ruimere Verwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Webwinkelhouder.

Voor wat de persoonsgegevens betreft waarvoor Debugged BV dient te worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke, verwijst Debugged naar de Privacyverklaring op haar website.

Artikel 17. Slot

 1. Debugged BV behoudt zich het recht voor haar Diensten en dus ook deze Webapplicatievoorwaarden te wijzigen. De Webwinkelhouder zal de gewijzigde Voorwaarden per e-mail ontvangen en deze zullen als aanvaard worden beschouwd indien de Webwinkelhouder hier geen schriftelijke opmerkingen op formuleert binnen de 14 dagen na ontvangst Indien er sprake is van kleine wijzigingen van ondergeschikt belang, zal Webwinkelhouder de Voorwaarden altijd aanvaarden.
 2. Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
 3. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 4. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle naar aanleiding van de overeenkomst en Diensten van Debugged worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter te Gent.
 5. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Webapplicatievoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden beantwoordt.